Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW

Pomoc materialna ze środków uczelni

Student może się ubiegać o pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o zapomogę można przyznać zarówno studentowi studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim może ubiegać się jedynie student studiów stacjonarnych.

Szczegółowe przepisy określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni   (Zarządzenie nr 35 Rektora AMG z dnia 5.11.2014 r. z późn. zm.)  http://bip.am.gdynia.pl/node/931

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018   wynosi:           

                             stypendium socjalne wyższe         0  -  668,20 zł

                             stypendium socjalne niższe       668,21  -  950,00 zł    

                                                                             

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2.577 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Studenci, którzy rozpoczną studia drugiego stopnia lub studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2017/2018 mogą składać wnioski w terminie:   5.02.2018 r. - 20.02.2018 r.w Wydziałowej Komisji Stypendialnej danego wydziału.

Wydział Elektryczny   -   pokój  C-50  

Wydział Mechaniczny  - A-206

Wydział PiT - pokój  B-410 

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3

Pomoc materialna ze środków budżetu państwa

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne

Szczegółowe przepisy:

 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

 

 

STYPENDIA POMOSTOWE

Kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (tegoroczni maturzyści) mogą ubiegać się stypendium pomostowe na rok akademicki 2017/2018. Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line w terminie od 3 lipca 2017 r. do 18 sieprnia 2017 r. do godz. 16.00. więcej informacji na stronie internetowej:    www.stypendia-pomostowe.pl
 

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

Doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • zapomogi

Szczegółowe przepisy określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni  oraz  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni.  Załącznikami do regulaminów są druki wymaganych wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, do pobrania.

Doktorant może także ubiegać się o:

 • stypendium doktoranckie
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich w Akademii  Morskiej w Gdyni    http://bip.am.gdynia.pl/zarzadzenie-nr-1517

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom  -  Rozporządzenie obowiązuje w roku  akademickim 2017/2018.

 
 
mutex/ocfipreoqyfb/mutex
mutex/ocfipreoqyfb/mutex
mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Podmiot udostępniający: 

AMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
02.07.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 12.02.2018