Przetarg na sprzedaż zgłoszenia patentowego

Przetarg na sprzedaż zgłoszenia patentowego nr P.409.435 na wynalazek pod tytułem „Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotechnicznych”  stanowiącego własność Akademii Morskiej w Gdyni

 1. Organizatorem przetargu jest

  Akademia Morska w Gdyni
  ul. Morska 81 – 87
  81-225 Gdynia

 2. Przetarg zostaje ogłoszony z dniem 29.11.2017 r.
  Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2017 r. godzina 12:00
 3. Z treścią zgłoszenia patentowego nr P.409.435 na wynalazek pod tytułem „Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotechnicznych” stanowiącego przedmiot przetargu można zapoznawać się w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Akademii Morskiej w Gdyni podanej w pkt. 1 w pokoju B-108. Informacji udziela Pani Magdalena Winiarska tel. nr  58 5586 352.

 4. Przedmiotem przetargu jest: 
  zgłoszenie patentowe nr P.409.435 na wynalazek pod tytułem „Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotechnicznych”.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce na rachunek Akademii Morskiej w Gdyni nr 55 1140 1153 0000 2235 4300 1001. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 6. Cena wywoławcza wynosi 83.640,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych) brutto.

 7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta określone zostały w rozdziale VI Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zgłoszenia patentowego nr P.409.435 na wynalazek pod tytułem „Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotechnicznych” stanowiącego własność Akademii Morskiej w Gdyni, który stanowi złącznik do niniejszego ogłoszenia.

 8. Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
  „Konkurs ofert – sprzedaż zgłoszenia patentowego nr P.409.435 na wynalazek pod tytułem „Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotechnicznych”– NIE OTWIERAĆ!”
  w siedzibie Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81 - 87, 81-225 Gdynia w Sekretariacie Kanclerza budynek F pokój 228, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017 r. godzina 12:00 (decyduje data wpływu).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godzinie 12:15.

 9. Akademia Morska w Gdyni zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
 10. Informujemy, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa [Dz. U. z 2017 r. poz. 729]:

  § 16. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.
  2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  § 17. 1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
  1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

  § 19. 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 11. Akademia Morska w Gdyni zawrze umowę sprzedaży w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Akademia Morska w Gdyni wyda przedmiot sprzedaży niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Zalach
30.11.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 30.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 30.11.2017